Klublove

Klublove for Juelsminde Shotokan Karate Do-Kai.

Revideret udg. februar 2002

§1. Klubbens navn er Juelsminde Shotokan Karate Do-Kai. Klubbens hjemsted er Juelsminde kommune.

§2. Klubbens formål er at fremme interessen for karate, og udbrede kendskabet til Shotokan Karate, for herigennem at medvirke til at gøre denne sportsgren til en folkelig idræt, gennem hvilken man ved træning, øvelser og legemspleje kan opnå stor selvsikkerhed i sin fremtræden, samtidig med at man lærer at udvise respekt overfor sine medmennesker.

§3. Klubbens opgaver :

 • A. Afholdelse af gradueringer for såvel nybegyndere som fortsættere.
 • B. At hjælpe med videreuddannelse af elite karateka, ved efter evne, at yde økonomisk støtte til diverse kurser og træningslejre.
 • C. Samarbejde med foreninger med beslægtet målsætning.
 • D. Forbindelse til offentligheden for at informere om J.S.K.s målsætning og gøremål.

§4. Enhver som vil indordne sig under klubbens love og vedtægter, og som er fyldt 8 år, kan uanset køn og nationalitet blive optaget i klubben. Optagelse sker ved henvendelse til klubbens bestyrelse, eller den tilstedeværende instruktør, hvor love og vedtægter udleveres.

§5. Udmeldelse kan ske uden varsel og medlemmet er kontingent skyldigt for resten af kontingentperioden. Udebliver et medlem fra træning i mere end 3 mdr., uden at give besked herom til instruktør eller bestyrelsen, bliver medlemmet slettet af medlemslisten.

§6. J.S.K. er medlem af Dansk Karate Forbund, og derigennem medlem af Dansk Idrætsforbund, og til enhver tid underkastet dette forbunds love og bestemmelser.

§7. Klubben ledes af en bestyrelse, denne består af : formand, næstformand, kasserer, bestyrelsesmedlem og sekretær. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, således at formand, sekretær og bestyrelsesmedlem vælges på lige årstal, næstformand og kasserer på ulige årstal. Bestyrelsen skal være sammensat så mindst 50% bestyrelses medlemmerne er bosiddende i Juelsminde kommune. Bestyrelsens opgave er at arbejde for de formål, der er fastsat i lovene. Endvidere at efterleve de vedtagelser der sker på klubbens generalforsamlinger og møder.

§8. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts. Der indkaldes med minimum 8 dages varsel, ved skriftlig henvendelse til medlemmerne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før. Stemmeberettigede er alle der har været medlemmer i min. 3 mdr. og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeafgivelse er dog kun mulig ved personligt fremmøde.

Dagsordenen for generalforsamlingen skal omfatte følgende:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
 4. Valg af revisor.
 5. Kontingentfastsættelse for kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
 8. Eventuelt.

Efter afholdt generalforsamling indsendes kopi af bestyrelsens beretning samt revideret regnskab til folkeoplysningsudvalget i Juelsminde kommune.

§9. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender, og afgør alt ved simpelt stemmeflertal. Beslutninger der tages på lovlig indkaldt generalforsamling er gældende for klubben og dens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det rimeligt, eller når 2/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom, med angivelse af dagsorden, men hvis ikke 2/3 af underskriverne giver møde, kan bestyrelsen afvise generalforsamlingen.

§10. Alle klubbens indtægter går via kasseren som tilgodeser alle klubbens udgifter under ansvar overfor bestyrelsen. Regnskabet følger kalenderåret og skal i revideret stand fremlægges på den årlige generalforsamling.

§11. Instruktørerne, der står for den daglige ledelse, er enerådende med hensyn til tilrettelæggelse af træningen. De står ligeledes for udtagelse af medlemmer, der skal repræsentere klubben ved mesterskaber o. lign.

§12. Usportslig optræden eller dom for vold samt misligholdelse af klubbens love kan medføre udelukkelse. Et udelukket medlem har ret til at få sin sag behandlet på et bestyrelsesmøde. Hvis det udelukkede medlem ikke er tilfreds med bestyrelsens afgørelse, kan vedkommende anke afgørelsen til Dansk Karate Forbunds Ordens- og Amatørudvalg.

§13. Klubben kan ikke opløses så længe 1/3 af medlemmerne kræver den bevaret. I tilfælde af klubbens opløsning skal et eventuelt overskud tilfalde almennyttige formål.

§14. Al træning skal foregå i ro og orden, alle klubbens vedtægter og reglementer skal overholdes. Al træning foregår under eget ansvar, således at ingen, under nogen omstændigheder kan rejse erstatningskrav efter eventuelle uheld under træningen, eller i forbindelse med klubbens øvrige aktiviteter.

§15. Bevis på betalt medlemskontingent skal altid medbringes til alle træningstimer.

Lukket for kommentarer.